*
NIỆM HƯƠNGTịnh Pháp-Giới Chân NgônÁn lam tóa ha.

Bạn đang xem: Nghi thức lễ phật đản

(3 lần)Tịnh Tam Nghiệp Chân NgônÁn sa phạ bà phạ, truật đà sa phạ, đạt ma sa phạ, bà phạ, truật độ hám. (3 lần)CÚNG HƯƠNGNguyện lấy lòng thành kính,Gửi theo đám mây hương,Phảng phất khắp mười phương, Cúng nhường ngôi Tam Bảo,Thề trọn đời giữ đạo,Theo trường đoản cú tính làm cho lành,Cùng pháp giới bọn chúng sinh,Cầu Phật trường đoản cú gia hộ,Tâm người tình Đề kiên cố,Xa bể khổ mối cung cấp mê,Chóng quay về bờ giác.(xá rồi phát âm tiếp)TÁN PHẬTĐấng Pháp vương vô thượngBa cõi chẳng ai bằng,Thầy dạy khắp Trời, Người,Cha lành phổ biến bốn loại,Quy y tròn một niệm,Dứt không bẩn nghiệp cha kỳ,Xưng dương cùng tán thán,Ức kiếp không thuộc tận.KỲ NGUYỆNHôm nay đó là ngày Đức cố gắng Tôn từ Phụ Giáng Thê để hoá độ chúng sinh. Chúng con một dạ chí thành thiết lễ kỹ niệm thờ dường. Đồng kính dưng một nén trọng tâm hương, bố nghiệp vào sạch, cúi đầu đảnh lễ, nguyện y theo lời Phật dạy, trì tụng kinh chú, xưng tán hồng danh; quyết theo Phật Pháp làm cho lành, báo đền công ơn hoá độ, tâm người thương Đề kiên cố, chí tu học vững bền, thuộc pháp giới bọn chúng sinh nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, sớm được hội chứng quả Vô Thượng ý trung nhân Đề.Ngưỡng ao ước oai đức Tam Bảo tự bi gia hộNam mô Bổn Sư say đắm Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại hội chứng Minh.QUÁN TƯỞNG(Đứng dậy cắm hương lên lư, rồi vị công ty lễ chấp tay đứng thẳng và niệm)Phật, bọn chúng sinh tính thường rỗng lặng,Đạo thông cảm không thể suy nghĩ bànLưới đế châu ví đạo tràng,Mười phương Phật Bảo hào quang sáng ngời,Trước Bảo Tọa thân con hình ảnh hiện,Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.ĐẢNH LỄ(Chủ lễ xá 3 xá, rồi đồng niệm)Chí trung khu đảnh lễ: Nam tế bào Tận hỏng Không, đổi mới Pháp Giới Quá, Hiện, Vị Lai Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền, Thánh, Tăng hay Trụ Tam Bảo.

Xem thêm: Lyric Cả Một Trời Thương Nhớ Lyric Cả Một Trời Thương Nhớ, Lyric Cả Một Trời Thương Nhớ

(1 lạy)Chí tâm đảnh lễ: Nam tế bào Sa Bà Giáo chủ Bổn Sư thích hợp Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi người thương Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn người tình Tát, Linh đánh Hội Thượng Phật ý trung nhân Tát. (1 lạy)Chí chổ chính giữa đảnh lễ: Nam tế bào Tây Phương rất Lạc nhân loại Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quán gắng Âm tình nhân Tát, Đại nắm Chí nhân tình Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương tình nhân Tát, tịnh tâm Đại Hải Chúng người tình Tát. (1 lạy)CHÚ ĐẠI BINam-mô Ðại-Bi Hội-Thượng Phật Bồ-Tát. (3 lần)Thiên thủ thiên nhãn vô trinh nữ đại-bi trọng điểm đà-la-ni. Nam-mô hắc ra đát na, nhiều ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước chén ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án, tát bàn ra vạc duệ số đát na đát tỏa. Nam-mô vớ kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam-mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phát xà domain authority đế, ma ha phạt xà domain authority đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất mãng cầu thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, vạc sa phân phát sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, sơn rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu ra cẩn trì địa rị dung nhan ni na, cha dạ ma na ta bà ha. Vớ đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Vớ đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. Mang kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị chiến thắng yết ra dạ, ta bà ha.Nam-mô hắc ra đát na, nhiều ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha. Án tất năng lượng điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)Nam mô Thập Phương hay Trú Tam Bảo. (3 lần)Nam mô Bổn Sư ưa thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)KỆ MỞ KINHPháp Phật cao cả rất nhiệm mầu,Ngàn muôn ức kiếp dễ dàng hay đâu.Con ni nghe thấy xin vâng giữChân nghĩa Như Lai đọc thật sâu.SÁM KHÁNH ĐẢNĐệ tử hôm nay, gặp mặt ngày Khánh ĐảnMột dạ vui mừng, cúi đầu đảnh lễ,Thập phương tam thế, Điều Ngự Như Lai,Cùng Thánh, Hiền, Tăng.Chúng con cùng Pháp giới chúng sinh,Bởi thiếu nhân lành, thẩy hầu như sa đọa;Tham thân, chấp ngã, quên hẳn đường về,Tình ái say mê mê, tầy trong lục đạo,Trăm dây phiền não, nghiệp báo khôn cùng.Nay nhờ vào Phật Tổ năng nhân, rủ lòng lân mẩn,Không nỡ sinh mạng thiếu phước,Nặng kiếp luân hồi, đêm dày tăm tối,Đuốc tuệ rạng soi, nguyện cứu vãn muôn loài,Pháp cần sử dụng phương tiện, Sa-Bà thị hiện,Thích chủng thọ sanh.Thánh Ma Gia mộng ứng điềm lành,Vua Tịnh Phạn phước sinh bé thảo.Ba mươi hai tướng tốt,Vừa mười chín tuổi xuân,Lòng từ bỏ ái cực thần,Chí xuất è quá mạnh,Ngai vàng quyết tránh, tra cứu lối xuất gia,Sáu năm khổ hạnh rừng già,Bảy thất nghiêm tịnh thiền tọa,Chứng thành đạo quả,Hàng phục vô minh.Ba cõi hồ hết dậy giờ đồng hồ hoan nghênhMuôn thiết bị thẩy nhờ vào ơn tế độ.Chúng nhỏ nguyện:Dứt vứt dục tình ngoan cố,Học đòi đức tính quang đãng minh,Cúi xin Phật Tổ giám thành,Từ bi gia hộ,Chúng nhỏ cùng pháp giới chúng sinh,Chóng thành đạo quả.Nam mô Bổn Sư yêu thích Ca Mâu Ni Phật. (30 lần)Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi ý trung nhân Tát. (3 lần)Nam tế bào Đại Hạnh Phổ Hiền nhân tình Tát. (3 lần)Nam mô Đại Bi Quán thế Âm ý trung nhân Tát. (3 lần)Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật, tình nhân Tát (3 lần)CÚNG NGỌ(Quỳ xuống chắp tay)CÚNG DƯỜNGNam mô thường xuyên Trụ Thập Phương Phật phái mạnh môThường Trụ Thập PhươngPháp phái nam môThường Trụ Thập PhươngTăng Nam mô Bổn Sư phù hợp Ca Mâu Ni PhậtNam mô rất Lạc quả đât A Di Đà Phật Nam mô Đương Lai Hạ sanh Di Lặc Tôn Phật Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi tình nhân Tát Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền nhân tình Tát Nam mô Đại Bi Quán cầm cố Âm ý trung nhân Tát Nam tế bào Đại vắt Chí nhân tình Tát Nam tế bào Địa Tạng Vương người tình Tát Nam tế bào Hộ Pháp Chư Tôn người thương Tát Nam mô Già Lam Thánh Chúng ý trung nhân Tát phái mạnh mô lịch Đại Tổ Sư tình nhân Tát Nam mô Giám Trai Sứ Giả tình nhân Tát Nam tế bào Đạo Tràng Hội Thượng Phật, người yêu TátNam mô tát phạ đát tha, nga nhiều phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra tam bạt ra hồng. (3 lần)Nam xe gắn máy rô bà da, Đát tha nga nhiều da, đát điệt tha, Án tô rô tô rô, chén bát ra sơn rô, chén ra sơn rô ta bà ha. (3 lần)Thử thực nhan sắc hương vị, Thượng thờ thập phương Phật, Trung phụng chư Hiền, Thánh, Hạ cập lục đạo phẩm, Đẳng thí vô sai biệt, Tùy nguyện giai bảo mãn, Linh kim thí giả. Đắc Vô lượng tía La Mật. Tam đức, lục vị, bái Phật, cập Tăng, Pháp giới hữu tình, Phổ đồng bái dường.Án nga nga nẳng tam bà, Phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)TÁN CÚNG DƯỜNG
Ngã kim phụng hiến cam lộ vị, Lượng đẳng tu di vô thừa thượng, sắc đẹp hương mỹ vị biến hư không, Duy nguyện từ bi thảm nhiếp thọ. Nam tế bào Thuyền chuyên chú Tạng nhân tình Tát. (3 lần)Thượng cúng dĩ nhật Đương nguyện chúng sanh, Sở tác giai biện, nạm chư Phật Pháp.TÂM tởm BÁT NHÃ ba LA MẬT ĐAKhi Ngài tiệm Tự Tại ý trung nhân Tát thực hành sâu sa Pháp bát Nhã ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn phần nhiều không, cần qua không còn thẩy khổ ách.Này ông Xá Lợi Tử! dung nhan chẳng khác không, ko chẳng không giống sắc, sắc có nghĩa là không, không tức là sắc. Thụ, tưởng, hành, thức cũng hầu như như thế!Này ông Xá Lợi Tử! tướng “KHÔNG” của phần nhiều Pháp, ko sinh, không diệt, không nhơ, ko sạch, không thêm, ko bớt.Cho yêu cầu trong “CHÂN KHÔNG” không tồn tại sắc, không tồn tại thụ, tưởng, hành, thức; không tồn tại mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không tồn tại nhãn giới cho đến không gồm ý thức giới không có vô minh, cũng không có cái không còn vô minh, cho tới không tất cả già chết, cũng không tồn tại cái hết già chết, không tồn tại khổ, tập, diệt, đạo; không có trí tuệ, cũng không có chứng đắc.Vì không có chỗ triệu chứng đắc, đề xuất Bồ Tát y theo bát Nhã bố La Mật Đa, tâm không phòng ngại, nên không sợ hãi hãi, xa hẵn mộng tưởng điên đảo, đạt tới mức cứu cánh Niết Bàn.Chư Phật trong tía đời cũng y vào chén Nhã cha La Mật Đa, được đạo vô thượng chính Đẳng thiết yếu Giác.Cho cần phải biết Bát Nhã bố La Mật Đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thẩy khổ, sống động không hư. Vị vậy nói ra bài chú chén Nhã bố La Mật Đa.Liền nói ra bài chú ấy rằng:“Yết đế, yết đế. Ba la yết đế. Bố la tăng yết đế người yêu Đề tát bà ha”.(1 lần, 3 tiếng chuông sang trọng mõ)CHÚ VÃNG SINHNam tế bào a di nhiều bà dạ, nhiều tha gia nhiều dạ, nhiều địa dạ tha, a di rị đô bà tỳ, a di rị đa đất đam bà tỳ, a di rị nhiều tỳ ca lan đế, a di rị nhiều tỳ ca lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ nhiều ca lệ sa bà hà (3 lần)HỒI HƯỚNGPhúng kinh công-đức thù chiến hạ hạnh, Vô biên chiến thắng phước giai hồi-hướng, Phổ nguyện pháp-giới chư chúng-sanh, Tốc vãng vô-lượng-quang Phật sát. Nguyện tiêu tam-chướng trừ phiền-não, Nguyện đắc trí-huệ chơn minh liễu, Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ. Rứa thế thường hành Bồ-tát đạo. Nguyện sanh Tây-phương Tịnh-độ trung, Cửu phẩm Liên-hoa vi phụ mẫu, Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, Bất thối Bồ-tát vi chúng ta lữ. Nguyện dĩ test công-đức, phổ cập ư nhứt thiết, ngã đẳng dữ chúng-sanh, Giai cộng thành Phật-đạo. PHỤC NGUYỆN (Chủ lễ)TỰ QUY(Tất cả vùng dậy và cùng lạy)Con về lệ thuộc Phật rồi.Cầu cho toàn bộ muôn loài chúng sinh.Điều đọc thấu rõ rành đạo cả,Lòng Bồ-Đề không ngừng mở rộng từ nay.(1 lễ, 1 giờ đồng hồ chuông)Con về lệ thuộc Pháp rồi,Cầu cho toàn bộ muôn loài chúng sinh.Hiểu thấu không còn nghĩa Kinh, Luật, Luận,Trí Tuệ như biển to khôn lường.(1 lễ, 1 giờ chuông)Con về lệ thuộc Tăng rồi,Cầu mang đến hết thẩy muôn chủng loài chúng sinh.Tu sửa hết vấn đề mình, bài toán chúng,Không hề còn chút chướng ngại chi.(1 lễ, 3 tiếng chuông)HỒI HƯỚNG CHÚNG SINHCúi xin chư Phật, Thánh, Hiền,Con xin mang hết phần lớn duyên phúc này,Cầu cho nhỏ với muôn loài,Đều thuộc thành Phật nhỏ nay ơn nhờ.(1 vái rồi thứu tự lui ra)LỄ MỘC DỤC (tẩy trần)Ngã kim quán mộc chư Như LaiTịnh trí trang nghiêm công đức tụNgũ trược chúng sanh tịnh ly cấuĐồng bệnh Như Lai tịnh pháp thânTỳ la thành lý bất tằng SanhTa la lâu giang bất tằng diệtBất sanh văng mạng lão xoay ĐàmNhãn trung Khán loài kiến tùng thiêm tiếtKim triêu chánh thị tứ ngoạt bátTịnh Phạn vương Gia sanh Tất ĐạtThủy thổ Cữu Long thiên nước ngoài laiBổng túc liên hoa tùng địa phátÁn mưu ni, mưu ni tam mưu ni tát phạ hạ (3 lần)