Đôi khi, thật tuyệt khi có một phiên bản giấy của bảng tuần hoàn các nguyên tố mà bạn có thể tham khảo khi giải các bài toán hoặc làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm. Đây là một bộ sưu tập các bảng tuần hoàn mà bạn có thể in và sử dụng. Lưu ý: Đối với các giá trị năm 2019 có tất cả 118 nguyên tố, các bảng tuần hoàn có thể in miễn phí khác cũng có sẵn.

Đang xem: Bảng tuần hoàn hóa học hd

Bạn đang xem: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học hd

*

Phiên bản 2013 Hình nền bảng tuần hoàn miễn phí này có nền trắng. Nó bao gồm tên nguyên tố, ký hiệu, số nguyên tử, khối lượng nguyên tử, nhóm nguyên tố và chu kỳ. Todd Helmenstine

Đây là tệp pdf của bảng tuần hoàn màu để bạn có thể lưu và in nó. Ngoài ra còn có một phiên bản 2019 của bảng này.

*

Bảng tuần hoàn có thể in đen trắng Đây là bảng tuần hoàn có thể in trắng đen của các nguyên tố. Todd Helmenstine

Bạn có thể tải xuống và in tệp pdf của bảng tuần hoàn đen trắng này.

*

Bảng tuần hoàn trống có thể in miễn phí Điền vào các ô của bảng tuần hoàn trống này. Todd Helmenstine

Đây là tệp pdf để bạn có thể lưu và in bảng tuần hoàn trống này. Các ô được sắp xếp theo bảng tuần hoàn thông thường. Bạn có thể sử dụng nó để thực hành ghi nhớ các yếu tố .

*

Bảng tuần hoàn màu miễn phí có thể in Bảng tuần hoàn các nguyên tố có thể in màu này bao gồm tên nguyên tố, số hiệu nguyên tử, ký hiệu và trọng lượng nguyên tử. Màu sắc biểu thị các nhóm nguyên tố. Todd Helmenstine

Đây là tệp pdf cho bảng tuần hoàn màu này để bạn có thể lưu và in nó.

*

Bảng tuần hoàn đen trắng đơn giản Bảng tuần hoàn đen trắng có thể in cơ bản này của các nguyên tố bao gồm ký hiệu nguyên tố, số nguyên tử và trọng lượng nguyên tử. Todd Helmenstine

Đây là tệp pdf của bảng tuần hoàn đen trắng cơ bản mà bạn có thể lưu và in.

Bảng tuần hoàn các nguyên tố có thể in được với độ nét cao Bảng tuần hoàn đen trắng có thể in được này liệt kê số hiệu nguyên tử, tên, khối lượng nguyên tử và ký hiệu nguyên tố. Todd Helmenstine

Đây là tệp pdf của bảng tuần hoàn đen trắng có độ phân giải cao mà bạn có thể lưu và in.

Tải xuống và In Bảng tuần hoàn màu cơ bản Bảng tuần hoàn màu cơ bản có thể in này bao gồm tên nguyên tố, ký hiệu và số nguyên tử. Màu sắc của các phần tử chỉ ra các nhóm phần tử. Todd Helmenstine

Đây là tệp pdf của bảng tuần hoàn màu cơ bản này mà bạn có thể sử dụng để lưu và in bảng tuần hoàn này.

Bảng tuần hoàn màu đen cơ bản để in Bảng tuần hoàn cơ bản có thể in này liệt kê tên nguyên tố, ký hiệu và số hiệu nguyên tử. Todd Helmenstine

Đây là tệp pdf để bạn có thể lưu và in bảng tuần hoàn màu đen cơ bản này.

Tra cứu cấu hình electron của các nguyên tố Bảng tuần hoàn có thể in được này liệt kê các cấu hình electron cho mỗi nguyên tố. Todd Helmenstine

Đây là file pdf của bảng tuần hoàn cấu hình electron nên bạn có thể lưu và in ra.

Bảng màu các nguyên tố Bảng tuần hoàn có thể in màu này cho biết các nhóm nguyên tố cũng như ký hiệu, số nguyên tử và khối lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố. Todd Helmenstine

Lưu tệp pdf này để bạn có thể in bảng tuần hoàn màu này.

Xem trạng thái tự nhiên của từng nguyên tố Bảng tuần hoàn có thể in được này cho biết trạng thái tự nhiên của từng nguyên tố hóa học. Todd Helmenstine

Bảng tuần hoàn có thể in được này cho biết trạng thái tự nhiên của từng nguyên tố hóa học. Dạng tinh thể của các nguyên tố rắn được nêu.

Điểm nóng chảy bình thường Bảng tuần hoàn có thể in màu này cho biết ký hiệu, số nguyên tử và điểm nóng chảy của từng nguyên tố. Todd Helmenstine

Bảng tuần hoàn có thể in pdf này liệt kê điểm nóng chảy của từng nguyên tố.

Xem thêm: Hóa Ra Lúc Ta Yêu Nhau (Cover), Lời Bài Hát Hỏi Thăm Nhau (Cover)

Điểm sôi của nguyên tố thông thường Bảng tuần hoàn có thể in màu này cho biết ký hiệu, số nguyên tử và điểm sôi của mỗi nguyên tố. Todd HelmenstineBảng tuần hoàn có thể in Sử dụng bảng tuần hoàn có thể in này để tìm mật độ của mỗi nguyên tố ở trạng thái thông thường của nó. Todd Helmenstine

Tải xuống và in tệp pdf của bảng tuần hoàn khối lượng riêng để tìm khối lượng riêng của mỗi nguyên tố ở trạng thái thông thường của nó.

Bảng tuần hoàn có thể in Bảng tuần hoàn này liệt kê độ âm điện của các nguyên tố. Todd Helmenstine

Bạn có thể tải xuống và in tệp pdf của bảng tuần hoàn các nguyên tố có thể in được. Bảng tuần hoàn này cho biết giá trị độ âm điện của mỗi nguyên tố.

Bảng tuần hoàn có thể in được Bảng tuần hoàn có thể in màu này cho biết ký hiệu, số nguyên tử, tên và hóa trị tối đa của mỗi nguyên tố. Todd Helmenstine

Hóa trị là thước đo số lượng liên kết hóa học có thể được hình thành bởi một nguyên tố. Các IUPAC định nghĩa Valence là số lượng tối đa của các nguyên tử univalent (chẳng hạn như hydro hoặc clo nguyên tử) có thể kết hợp với một nguyên tử của nguyên tố này. Hãy nhớ rằng hóa trị là số lượng liên kết tối đa, không phải là số lượng liên kết thông thường.

Bạn có thể tải xuống và lưu hoặc in tệp pdf của bảng tuần hoàn hóa trị.

Độ phong phú của nguyên tố trong vỏ Trái đất Bảng tuần hoàn màu của các nguyên tố này bao gồm tên nguyên tố, mức độ phong phú của các nguyên tố trong vỏ Trái đất theo mg / kg, ký hiệu và số nguyên tử. Màu sắc biểu thị các nhóm nguyên tố. Todd Helmenstine

Bạn có thể lưu tệp pdf của bảng tuần hoàn in màu này để tham khảo hoặc bạn có thể in nó.

Bảng tuần hoàn các nguyên tố màu này bao gồm tên nguyên tố, mức độ phong phú của các nguyên tố trong nước biển theo mg / L, ký hiệu và số nguyên tử. Màu sắc thể hiện phạm vi nồng độ. Todd Helmenstine

Bạn có thể lưu tệp pdf của bảng tuần hoàn có thể in này vào ổ cứng hoặc có thể in bảng từ đó.

Bảng tuần hoàn của các nguyên tố tiếng Tây Ban Nha Esta tabla de colores para printmir periódicos de los elementos que incluye el nombre del elemento, número atómico, símbolo, y el peso atómico. Los colres indican los grupos de elementos. Todd Helmenstine

Bảng tuần hoàn các nguyên tố có thể in màu bằng tiếng Tây Ban Nha này bao gồm tên nguyên tố, số nguyên tử, ký hiệu và trọng lượng nguyên tử. Màu sắc biểu thị các nhóm nguyên tố. Bạn có thể lưu phiên bản pdf của bảng tuần hoàn có thể in này vào ổ cứng của mình hoặc có thể in nó.

Hình nền bảng tuần hoàn phổ biến nhất Hình ảnh bảng tuần hoàn này có thể được tải xuống để in hoặc sử dụng làm hình nền máy tính. Nó được tối ưu hóa cho độ phân giải 1920×1080. Todd Helmenstine

Đây là tệp png của bảng tuần hoàn này. Định dạng png sắc nét và thay đổi kích thước tốt trong khi định dạng jpg phù hợp với một số thiết bị di động nhất định.

Bảng tuần hoàn màu để in và sử dụng Hình ảnh bảng tuần hoàn này có thể được tải xuống để in hoặc sử dụng làm hình nền máy tính. Nó được tối ưu hóa cho độ phân giải 1920×1080. Todd Helmenstine

Hình nền bảng tuần hoàn miễn phí này có sẵn ở định dạng png . Tệp png sắc nét và thay đổi kích thước tốt trong khi tệp jpg có thể tốt hơn cho một số thiết bị di động.

Những hình ảnh này phản ánh những bổ sung nguyên tố mới nhất vào bảng tuần hoàn, theo sự chấp thuận của IUPAC. Lưu ý rằng những khám phá về một số nguyên tố có trọng lượng nguyên tử cao đã được công nhận và các nguyên tố này hiện có tên và ký hiệu chính thức!

Bảng tuần hoàn các nguyên tố phóng xạ Bảng tuần hoàn này nhóm các nguyên tố theo chu kỳ bán rã của đồng vị bền nhất của nguyên tố và cho biết số lượng các đồng vị đã biết của mỗi nguyên tố. Todd Helmenstine

Bạn có thể tải xuống hoặc in phiên bản tệp pdf của bảng tuần hoàn này

Tham khảo: Dịch vụ Dữ liệu Hạt nhân của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) , truy cập ngày 4 tháng 9 năm 2011.

Biểu đồ nguyên tố 1920×1080 Hình nền bảng tuần hoàn miễn phí này có nền trắng. Nó bao gồm tên nguyên tố, ký hiệu, số nguyên tử, khối lượng nguyên tử, nhóm nguyên tố và chu kỳ. Todd Helmenstine

Hình ảnh bảng tuần hoàn màu này có thể tải về để in hoặc dùng làm hình nền máy tính. Nó được tối ưu hóa cho độ phân giải 1920×1080 và có nền trắng.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Tập Đoàn Samsung Việt Nam: Hành Trình Trở Thành Doanh Nghiệp Tỷ Đô

Biểu đồ nguyên tố 1920×1080 – Màu đen Hình nền bảng tuần hoàn có màu sắc sống động này bao gồm tên nguyên tố, ký hiệu, số nguyên tử, trọng lượng nguyên tử, chu kỳ và nhóm. Todd Helmenstine

Bảng này có màu sắc sống động trên nền đen, với tất cả thông tin về yếu tố thiết yếu,

DeutschEspañolελληνικάTürkçe한국어polskiNederlandsmagyarहिन्दीBahasa MelayučeštinaالعربيةSuomislovenčinaSvenskadansktiếng việtсрпскиFrançais日本語Bahasa IndonesiaItalianoУкраїнськаromânportuguêsбългарскиРусский языкภาษาไทย

Giới thiệu về chúng tôi

Từ hóa học đến lập trình máy tính, nghệ thuật cho đến Thế chiến II, Chúng tôi cung cấp hướng dẫn, mẹo và tài nguyên để giúp bạn hiểu thêm về thế giới xung quanh chúng ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *